A' Chailin Mhaiseach Dhonn (The Lovely Brown​-​Haired Maiden)

from Leam Fhìn by Calum Macleod

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £1 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a jewelled case, with artwork by Rhiain Awel Dyer and design by Jasmine Shaddock.

  Includes unlimited streaming of Leam Fhìn via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    £12 GBP or more 

   

about

A gorgeous Gaelic song written by John Maclean about unrequited love, as many of them are! I sang this as one of my Own Choice songs while competing for the prestigious An Comunn Gold Medal, which I won at the 2012 Royal National Mòd in Dunoon.

lyrics

A’ ghruagach a’ chùil shnìomhanaich,
Bhean òg is miannach leam,
Do phearsa dhìreach, chumachdail,
‘S i chuir mi ort an geall,
Is maiseach, banail, cliùiteach thu
‘S ro mhodhail aig gach àm,
‘S tha blàth mar dhrùchd na h-iarmailt ort,
Mar dheàrrsadh grèin air fonn.

‘S ann thig an sìod’ am fasan air
do chuailean maiseach donn,
Sùil chorrach a’s glan sealladh leam,
Mar dhearcagan nan tom;
Do ghruaidhean mar na ròsan
‘N uair a bhios iad òg is fann,
‘S do shlios mar fhaoileann mara,
No mar chanach geal nam beann.

Mo chailinn, chruinn, dheas, fhuranach,
Tha urram ort nach gann,
‘S tu thogadh smal is mì-ghean dhìom,
An uair bhiodh m’inntinn trom,
‘S tu dhèanadh tric dhomh ùrachadh
‘S bu shunndach thogadh fonn,
Le guth mar cheòl na fìdhle,
No mar smeòrach bhinn nam beann.
Ceud soraidh slàn thar chuaintean leat,
A’ ghruagach, mhaiseach, dhonn,
Le sùil gum faic mi sàbhailt thu,
Bheir mi mo dhàn gu ceann;
‘S ged chaidh thu fad air astar bhuam,
Do Ghlasachu nan Gall,
‘S i tìr a’ mhurain dhù-ghuirm
A bu dùthchas dhuit bhith ann.

credits

from Leam Fhìn, released May 22, 2015

license

all rights reserved

tags

about

Calum Macleod Edinburgh, UK

contact / help

Contact Calum Macleod

Streaming and
Download help

Report this track or account

If you like Calum Macleod, you may also like: