Leam Fhìn

by Calum Macleod

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a jewelled case, with artwork by Rhiain Awel Dyer and design by Jasmine Shaddock.

  Includes unlimited streaming of Leam Fhìn via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    £12 GBP or more 

   

1.
Jigs 04:23
2.
3.
Hè mo leannan, hò mo leannan, ‘S e mo leannan am fear ùr Hè mo leannan, hò mo leannan. ‘S e mo leannan gille Calum ‘Carpenter’ an daraich thu. ‘S e mo leannan am fear dualach Air an d’fhàs an cuailean dlùth. ‘S e mo leannan am fear donn A thogadh fonn anns an tigh-chiùil. ‘S e mo leannan saor an t-sàbhaidh Leagadh lobhta làir gu dlùth. Ged a dhèanadh iad uile fàgail Bhitheadh a làmh aic’ air fear ùr. ‘N cuala sibh mar dh’èirich dhòmhsa Chuir an t-òigear rium a chùl. Cha do mheas mi sud ach suarach O’n a fhuair mi fear as ùr. Tha mi coma, suarach agam Tha chead aige, ‘s beag mo dhiù.
4.
5.
Puirt-a-Beul 05:32
Seice Ruairidh bheir i fuaim, Seice Ruairidh bheir i srann, Seice Ruairidh bheir i fuaim, Nuair a bhuailear i gu teann. Nuair bhuailear i bheir i fuaim aisd’ ‘S gluaisidh gach duin’ bhios ann, An fhuaim a bheir seice Ruairidh Bheir i nuas an taigh mu’n ceann. Chaidh sinn suas, suas gu Beinn Eadarra, Suas dhan a’ bheinn airson uisge ri òl. Chaidh sinn suas, suas gu Beinn Eadarra, Suas dhan a’ bheinn airson uisge ri òl. Eadarra, Eadarra, Eadarra, Eadarra, Suas dhan a’ bheinn airson uisge ri òl. Eadarra, Eadarra, Eadarra, Eadarra, Suas dhan a’ bheinn airson uisge ri òl. Crathadh t’aodaich a ghaoil. Thig thu’n taobh seo mu Shamhainn; Crathad t’aodaich a ghaoil; Thig thu ma bhios gaoth ann. Bi thu nad ruith air an rathad Bi thu nad ruith air an rathad Bi thu nad ruith air an rathad Sior chrathadh t’aodaich.
6.
Shetland Set 05:05
7.
A’ ghruagach a’ chùil shnìomhanaich, Bhean òg is miannach leam, Do phearsa dhìreach, chumachdail, ‘S i chuir mi ort an geall, Is maiseach, banail, cliùiteach thu ‘S ro mhodhail aig gach àm, ‘S tha blàth mar dhrùchd na h-iarmailt ort, Mar dheàrrsadh grèin air fonn. ‘S ann thig an sìod’ am fasan air do chuailean maiseach donn, Sùil chorrach a’s glan sealladh leam, Mar dhearcagan nan tom; Do ghruaidhean mar na ròsan ‘N uair a bhios iad òg is fann, ‘S do shlios mar fhaoileann mara, No mar chanach geal nam beann. Mo chailinn, chruinn, dheas, fhuranach, Tha urram ort nach gann, ‘S tu thogadh smal is mì-ghean dhìom, An uair bhiodh m’inntinn trom, ‘S tu dhèanadh tric dhomh ùrachadh ‘S bu shunndach thogadh fonn, Le guth mar cheòl na fìdhle, No mar smeòrach bhinn nam beann. Ceud soraidh slàn thar chuaintean leat, A’ ghruagach, mhaiseach, dhonn, Le sùil gum faic mi sàbhailt thu, Bheir mi mo dhàn gu ceann; ‘S ged chaidh thu fad air astar bhuam, Do Ghlasachu nan Gall, ‘S i tìr a’ mhurain dhù-ghuirm A bu dùthchas dhuit bhith ann.
8.
9.
Mum's Set 03:42
10.
11.
Son Montuno 09:21
12.

about

Calum Macleod's Debut Album features himself, multitracked across his various instruments and across a World of styles to create a incredible mixture of music!

credits

released May 22, 2015

license

all rights reserved

tags

about

Calum Macleod Edinburgh, UK

contact / help

Contact Calum Macleod

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Calum Macleod, you may also like: